Information

Helhedsplan
2020

Bygherre: Københavns Universitet

Skovskolen Eldrupgård

Skovskolen er Danmarks centrale uddannelsessted for alle, der gerne vil arbejde med skov- og naturforvaltning og -formidling. For at imødekomme den store efterspørgsel vil Skovskolen fra 2020 udbyde lederuddannelsen til skov- og landskabsingeniør i Jylland og udvider derfor sine faciliteter på Skovskolen ved Eldrupgård. E+N Arkitektur har i den forbindelse stået for den ambitiøse helhedsplan, som skal sikre skolens udvikling gennem de næste 5-10 år. Projektet tager afsæt i stedets historiske bebyggelsesstruktur, iscenesætter den omkringliggende skov ved naturligt indpassede skovtårne og henter inspiration fra skoven ved at bruge træ som gennemgående byggemateriale.

Historie

Skovskolen har været aktiv i Jylland siden 1970’erne hvor hovedbygningen på Eldrupgård blev indrettet til undervisning og skolehjem. Skovskolens rammer på Eldrupgård udspringer af en lang og begivenhedsrig historie. Stedet nævnes allerede tilbage i 1300-tallet i forbindelse med sin tilknytning til Løvenholm Gods og de omkringliggende Løvenholmskove. I løbet af 1800-tallet fremkom et firelænget gårdanlæg, hvoraf den bevarede hovedbygning, som erstattede et tidligere stuehus, blev opført i 1874 mens den bevarede lade i kampesten blev opført året forinden. Avlslængerne brændte i 1992 og siden i 2000 er anlægget igen blevet udvidet med 5 længebygninger i træ for undervisning og skolehjem.

 

Hovedgreb

Helhedsplanen består af en udbygning af Eldrupgård med to forskellige bygningstyper – længebygninger, som indskriver sig i og forstærker det aksefaste gårdanlæg samt skovtårne, som fletter sig ind i det bugtende skovbryn nord for anlægget.Hovedideen i projektet er at forny og udvide det aksefaste anlæg med nye længebygninger til undervisning, så den historiske firelængede gård igen opstår. Således indrammes den centrale gårdsplads og bliver omdrejningspunktet for livet og aktiviteterne på skolen, mens en mere veldefineret ankomstplads formes af længebygninger øst for denne. I skovbrynet mod nord, placeres 7 skovtårne med kollegier i henholdsvis fire og fem etager. Nye træer flettes ind foran og mellem tårnene, så bygningerne falder naturligt ind blandt skovens træer. Kollegiebygningernes fodaftryk på naturgrunden begrænses til et minimum og sikrer, at der fortsat er lys og luft i anlægget og kig til de landskabelige omgivelser.

Projektets intention er at udfolde bæredygtighedsaspektet indenfor moderne byggeri med både traditionelle længehuse og mere eksperimenterende punkthuse – begge med trækonstruktioner og beklædning i træ. Materialevalget skaber sammenhæng med anlæggets eksisterende træbygninger og fletter sig naturligt ind i konteksten – skoven. I materialevalg og konstruktionsprincipper lægges der vægt på ressourceforbrug, bæredygtighed samt den tætte relation til bygningernes anvendelse som skovskole.

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Anne Katrine Arrildt
Arkitekt MAA / Partner

ak@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 4041 4081