Information

Publikation

Årstal: 2020

Rømerhus

Byområdets historie, kunstværket & restaureringen af bygningen

Rømerhus omhandler bygningens historie, arkæologien, ombygningen, konstruktionen samt illustrationer af butikken, kunstværket I loftet, restauranten, kontorerne og trapperne der forbinder det hele.

Bygningens historiske udvikling i det 20. århundrede

Rømerhus blev opført i Aarhus af murermester A.I. Petersen i 1895, som en fornem byejendom i fem etager på Skt. Clemens Torv ved Aarhus Å.

Rømerhus var den første egentlige karrébebyggelse i Aarhus – hvor en karré er defineret som en sluttet bygning afgrænset af gader på alle sider med et indre gårdrum.

Rømerhus blev tegnet i samarbejde med den aarhusianske arkitekt Sophus Frederik Kühnel, der i perioden omkring år 1900 var med til at forny det aarhusianske bybillede og ændre byens karakter fra købstad til storby. Den bevaringsværdige bygning, der fremstår som en fint detaljeret palæejendom, blev tegnet med inspiration fra den franske og norditalienske renæssance samt med Magasin du Nord på Kgs. Nytorv i København som forbillede.

Bygningens saddeltag samt røde teglstens- og pudsfacader har gennemgået flere større ombygninger gennem tiden, og ejendommens originale vinduer blev i 1970’erne ud-skiftet med termoruder, der havde en ny og uproportioneret vinduesopdeling. I forbindelse med tidligere butikssammenlægninger i stueetagen er Rømerhus’ facader mod Skt. Clemens Torv og Skt. Clemens Stræde blevet kraftigt ombygget, og den gamle rytme med skiftesvis butiksdøre og butiksvinduer samt rig facadedetaljering er blevet erstattet med store glaspartier i varierende størrelser. Butiksfacaderne fremstod inden ombygningen tillukkede og uattraktive for gågademiljøet, særligt med blændede butiksvinduer mod Åboulevarden og Skt. Clemens Stræde. Med tiden er den rige detaljering omkring Rømerhus’ indgange forsvundet, ligesom de fleste kvaderpudsede piller i facaderne er blevet pudset over.

I 1940’erne blev tagetagen delvist indrettet til beboelse i de gamle tørrerum. Taget blev ombygget fra et saddeltag til et mansardtag mod Skt. Clemens Torv og Åboulevarden.

Mange af tårnets oprindelige detaljer, spir og runde kviste er ved en tidligere istandsættelse gået tabt og manglede, da ombygningen startede i 2014.

 

Ombygning og istandsættelse af Rømerhus – 2014-2017

Intentionen med istandsættelsen af den bevaringsværdige ejendom var, at bygningen igen skulle kunne opleves som et åbent og imødekommende palæ med fine reetablerede detaljer i facaderne samt en helstøbt arkitektur.

Af respekt for Aarhus’ bykerne var det vigtigt at genskabe Rømerhus i den ånd som bygningen oprindeligt var tiltænkt. Istandsættelsen omfattede bl.a. en mere harmonisk farvesammensætning af facader og vinduer såvel som reetablering af de to hjørneindgange fra hhv. Skt. Clemens Stræde og Skt. Clemens Bro, hvor broen også har fået en ny forbindelse til hjørneindgangen. Nye vinduer har fået den samme velproportionerede opdeling som de oprindelige vinduer. Kuplens spir og vindfløj samt de tre nedrevne runde kviste i tårnets kuppel er blevet genetableret.

Tagetagen er ombygget i en respektfuld nytolkning af den oprindelige tagudformning, der har muliggjort at tagetagen kunne indrettes til kontorer. Ejendommens tag og tårn er istandsat, hvor paptaget er udskiftet med naturskifer som oprindeligt.

Facadeistandsættelse

Det dobbelte gesimsbånd og skiltefrisen over stueetagens vinduer er genetableret i sin fulde udstrækning, og i dag bruges gesimsbåndet atter som skiltefrise, hvor ejendommens butik har fået monteret enkle tombakskilte med lys bag. De trukne riller i kvaderpudsen, der var overpudset på det meste af den gamle facade, er genetableret.

Pudsarbejder, gesimser og ejendommens gesims udsmykning er gennemgået for skader og fuldstændig istandsat. Dette sikrer en længeresigtet bevaring af ejendommens fine gesimsdetaljer og soldaterhoveder. Bygningens blanke murede friser, terrakotta-beklædningerog formsten er istandsat og omfuget. Mod gågaderne er der genskabt en naturlig facaderytme i butiksetagen for at give huset en bedre sammenhæng og sørge for gode udstil lingsvinduer til butikken.

Refleksion

Det er intentionen med den store og gennemgribende ombygning og fine facadeistandsættelse af Rømerhus at skabe præcedens for, hvordan de markante byejendomme fra det 19. århundrede kan istandsættes og igen skabe ramme om rentable forretninger og kontorlejemål. Med inspiration i denne ombygning er det arkitekt og bygherres ønske og håb, at andre bygninger også istandsættes i en høj kvalitet, der kommer byen til gode, så Aarhus får en smuk og helstøbt bymidte med rige muligheder for flotte arkitektoniske og historiske oplevelser for byens besøgende og handlende.

Forfatterliste:

Forord
Af Bue Beck
Restaureringsarkitekt m.a.a
Tidl. Formand for Aarhus Kommunes Bevaringsudvalg

Arkæologien
Af Karin Poulsen & Lars Krants Larsen
Moesgaard Museum

Historien
Af Henrik Fode & Claus P. Navntoft

Konstruktionen
Af Erik Jensen & Max Haugaard Pedersen
Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Efterskrift
Af Finn Larsen
E+N Arkitektur A/S

Øvrige afsnit
Af Christina Ahrens
E+N arkitektur A/S

Har du spørgsmål til projektet, eller er I ved at tænke på et lignende projekt?

Jostein Burmann
Bygningskonstruktør / Partner

jb@EplusN.dk

Tlf: 8614 9500

Mobil: 2925 7921