Sortering

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

 

December 2020

Årets Julekort

2020 blev på alle måder et særligt år. Det startede særligt festligt med en reception på tegnestuen i januar, hvor vi fejrede opkøbet af SPOT architecture og indtrædelsen af Lise, Torben og Jostein i partnerkredsen. Fra årets start var aktivitetsniveauet højt. De nye kræfter gjorde sig gældende fra start og åbnede op for nye muligheder. I samarbejdet med vores nye bestyrelsesformand Claus Berner Nielsen har vi fået tilpasset og skærpet strategierne så der er spændende udsigter for den fremtidige udvikling. 

Særligt for året var selvfølgelig også coronaen, som i starten udfordrede indgroede rutiner og arbejdsgange. En kæmpe holdindsats fra en omstillingsparat tegnestue holdt projekterne på sporet, aktiviteten oppe og fik hurtigt tilpasset sig de nye forhold. Fandt nye metoder til samarbejde og den gode kvalitet – holdt fanen højt og har passet på hinanden. Godt hjulpet på vej af gode bygherrer og samarbejdspartnere.

Derfor har vi igen i år fået arbejdet med de særlige E+N løsninger, den særlige E+N kvalitet og løst projekter rundt om i hele Danmark og i Grønland for både eksisterende og nye bygherrer. Der har været en fantastisk lydhørhed og interesse overfor vores metoder og praksis, og som en særlig anerkendelse af det fik vi i årets afslutning hele to arkitekturpriser for hhv. Sognegården i Bryndum samt tilbygningen til Sankt Pauls Kirke i Aarhus. Det er vi både stolte og glade for.

Vi takker alle bygherrer, samarbejdspartnere og venner af huset for et begivenhedsrigt år og går på juleferie med håbet om at 2021 også bliver ganske særlig – på sin egen måde.

De bedste ønsker om en god jul og et godt nytår til alle fra tegnestuen.  

Se tilblivelsen af årets julekort på LinkedIN og Facebook
 

November 2020

Tredje og sidste temahistorie om Skovskolen på Eldrupgård.

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger. Tredje og sidste temahistorie handler om den nye skovtårne.

 

Formet af skoven i skoven

Ved skovbrynet mod nord placeres 7 skovtårne indeholdende kollegieværelser, en ny og unik boform i skoven. Hovedgrebet udspringer af stedets funktion som Skovskole samt potentialet i at komme op i højden blandt trækronerne med udvalgte kig til omgivelserne. 

Bygningstypen sætter et minimalt fodaftryk på naturgrunden og bevarer således mest mulig af det urørte græs- og skovbundsareal - en bæredygtig tankegang som giver ræson på et grønt kraftcenter for arbejdet med skov og natur på Eldrupgård.

 

Kollegiet

Skovtårnene varieres i højden med fire tårne på fem etager og tre tårne på fire etager. De høje tårne placeres yderst - henholdsvis mod de to veje - af hensyn til brandforhold. De varierende bygningshøjder og variationen i terrænet betyder at tårnene bølger op og ned sammen med trækronerne.      

I de høje tårne indrettes 12 kollegieværelser, mens der i de lave tårne indrettes 9 værelser. Værelserne er 12,5 netto kvadratmeter og indeholder et optimeret opholdsrum med indbygget seng, skrivebord og klædeskab samt adgang til eget toilet og bad. Hvert værelse får dagslys fra flere sider hvis præcise placering afstemmes med udsigtsforhold.  

 

Modulerbart byggesystem

Skovtårnene udvikles som et rationelt og modulerbart byggesystem, der sikrer en nænsom berøring med skovarealet og reducerer byggeperioden på stedet.

Tårnene konstrueres med udgangspunkt i en platform båret af punktfundamenter og hævet over terræn, så skovbunden visuelt får lov at løbe ind under bygningerne.

I tårnenes underetage indrettes fællesfaciliteterne. Facaderne udføres her primært i glas, så der skabes transparens gennem underetage og god kontakt til de nære omgivelser. Fra platformen etableres trappekernen med en toløbstrappe, som fra hvertrepos skaber adgang til værelsesmodulerne. Turen op gennem trapperummet er en oplevelse i sig selv med nære kig til trækronerne og lange kig over landskab og skov.

Værelsesmodulerne stables i tre sektioner, der forskydes med en halv etage qua trappeforløbet. Skovtårnene aftrappes således i sin afslutning foroven og sammen med glasspalterne mellem sektionerne opnås en slank og elegant karakter.

I skovtårnene vil kollegieværelserne med fordel kunne laves som præfabrikerede apterede rumelementer i CLT (cross laminatet timber) med vægge, gulv og loft med udsparringer ved vinduer og døre. Således kan modulerne kranes på plads i stabler på henholdsvis 3 og 4 etager og afsluttes med tagskiver. Modulerne fabrikeres på værksted under kontrollerede forhold og udsættes dermed minimalt for vejrlig hvorved byggetiden på pladsen reduceres.

 

Facader

Skovtårnenes facadekarakter spiller sammen med længehusenes træbeklædning - ved et overordnet system af lodrette reglar, som understreger tårnenes vertikalitet og slanke profil med mellemliggende tilbagetrukket listebeklædning.

Ved vinduesåbningerne arbejdes der med listebeklædte skodder, som kan graduere værelsernes grad af lukkethed/åbenhed mod omgivelserne. Når skodderne er lukkede om aftenen, vil lyset fra værelserne flimre ud gennem listebeklædningen.

Oktober 2020

E+N Arkitektur udarbejder helhedsplanen for Skovskolen på Eldrupgård

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger fra projektet de kommende uger. Anden temahistorie handler om den centrale gårdsplads.

 

 

Gårdspladsen

Gårdspladsen er omdrejningspunktet for livet på Skovskolen - det er hjertet i anlægget. Som en central del af projektet aktiveres og opgraderes det centrale gårdrum og bygningerne omkring det. Der tilføjes en fjerde længe - en ny ”lade” - som slutter gårdrummet igen. De eksisterende bygninger opgraderes med åbne og tilgængelige facadepartier, så den visuelle og fysiske sammenhæng på tværs forstærkes. De eksisterende lindetræer i midten af pladsen definerer en naturlig opholdszone og fastholder pladsens grønne karakter mens gårdspladsens åbne hjørner sikrer varierende kig til de grønne omgivelser.  

 

Nyfortolkning af lade til undervisning

De nye supplerende undervisningsfaciliteter indrettes i en ny bygning som den fjerde længe i anlægget mod nord. Med sit volumen og sin formmæssige karakter som en nyfortolket lade indrammes gårdspladsen og der bygges videre på det aksefaste gårdanlæg.

”Laden” bliver rammen om den nye undervisningstype på Skovskolen og foruden fire fleksible undervisningslokaler rummer bygningen blandt andet grupperum og multisal. Samtidig vil ”laden” kunne bruges til udadvendte aktiviteter, fællesarrangementer, konferencer mv. hvor de fire rum lægges sammen. Bygningen er disponeret med to gennemgående porte, som skaber kontakt mellem gårdspladsen og friarealet, samt kollegietårnene mod nord. Det udvendige overdækkede gang- og opholdsforløb mod gårdrummet giver en god sammenhæng mellem ude og inde og bidrager til en aktiv gårdsplads. På modsatte facade giver store glaspartier panoramaudsigt mod det grønne - skov og kollegietårne og i gavlen mod ankomstpladsen sikrer portåbninger indkig til aktiviteterne i multisalen. 

 

Ankomsten

Den nye ankomstsituation etableres ved disponering af nye længebygninger, indeholdende administration og fælleshus, omkring et gårdrum øst for den centrale gårdsplads. Ankomstrummet ligger i forlængelse af anlæggets tværgående akse og bygningerne orienteres herefter. Fra ankomstpladsen er der både kig mod den centrale gårdsplads, kollegietårnene og aktivitetspladsen mod nordøst. Ankomstpladsen giver således det overblik, man har brug for, som nyankommen til stedet. Det eksisterende egetræ plantet i år 2000 bliver et naturligt omdrejningspunkt og opholdssted på pladsen og med det udbredte materialevalg i træ slås stedets karakter an som et grønt kraftcenter for arbejdet med skov og natur. Træet er en stikling fra Kongeegen ved Jægerspris.

Den nye administration etableres i en to-etagers længebygning, parallelt forskudt og sammenbygget med den eksisterende stenlade. Der etableres en stor åbning i stenladens østgavl, som giver adgang til skovskolens reception og information. I modsatte gavl er der en tilsvarende åbning som skaber kontakt mellem ankomst og den centrale gårdsplads. Det nye fælleshus for eleverne placeres ligeledes som et længehus i overgangen med ankomstpladsen og kollegiebygningerne mod nord. Bygningernes facader mod ankomstpladsen udformes i lette og transparente materialer, så livet inde og ude flettes tæt sammen.

 

September 2020

E+N Arkitektur udarbejder helhedsplanen for Skovskolen på Eldrupgård.

 

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger fra projektet de kommende uger. Første temahistorie handler om hovedgrebet.

 

Nye bygninger i anlæg og skov

Den overordnede intention med helhedsplanen er at skabe optimale rammer for Skovens og Naturens Uddannelsescenter på Eldrupgård. Helhedsplanen sikrer de særegne landskabelige træk og den nære kontakt til omgivelserne. Det historiske anlægs kvaliteter videreføres og suppleres med funktioner, som sikrer skolens udvikling med et skarpt fokus på bæredygtigt byggeri. Hovedidéen i forslaget er at forny og udvide det aksefaste anlæg med nye længer som supplerer de eksisterende undervisningsfaciliteter og giver nye rammer for skolens administration. Nord for anlægget etableres nye kollegiebygninger, der i udformning og materialevalg indskriver sig som en del af skoven.

 

Gårdspladsen

Først og fremmest placeres en ny undervisningsbygning som den fjerde længe i anlægget mod nord, en ”lade”-bygning, som afslutter og indrammer anlæggets centrale gårdsplads. Gårdspladsen forankres hermed som Skovskolens omdrejningspunkt. Ved at åbne eksisterende facader mod gårdspladsen, skabes et aktivt rum med forbindelseslinjer mellem bygningerne samt gode opholdsmuligheder.

 

 

Ankomstpladsen

Dernæst udformes en ny ankomstplads øst for anlægget ved placering af en ny administrationsbygning i forlængelse af den oprindelige stenlade, samt endnu en ny længebygning forskudt for undervisningsbygningen mod nord. Sammen danner disse bygninger rammen om ankomstpladsen og med tydelig hovedindgang i stenladen skabes der nærhed mellem ankomsten og stedets personale.

 

 

Tårne i skovbrynet

I skovbrynet mod nord, placeres 7 skovtårne med kollegieværelser med fællesfaciliteter i henholdsvis fire og fem etager. Nye træer etableres foran og mellem tårnene således at bygningerne falder naturligt ind blandt skovens træer og følger det kuperede terræn. Nogle tårne afsluttes ved trækronerne og trækronerne iscenesættes ved varierende kig. Andre tårne rager op over trækronerne og skaber varierede kig henover skov, åben land og skovskolens bebyggelse. Kollegiebygningernes fodaftryk på naturgrunden begrænses til et minimum og sikrer, at der fortsat er lys og luft i anlægget og kig til de landskabelige omgivelser.

 

 

Grøn arkitektur med lokal forankring

Med udgangspunkt i historien, stedet og omgivelserne udføres helhedsplanens nye bygninger i træ. Projektets intention er at udfolde bæredygtighedsaspektet indenfor moderne byggeri med både traditionelle længehuse og mere eksperimenterende punkthuse i træ.
Træ som gennemgående materiale skaber sammenhæng med anlæggets eksisterende træbygninger og i materialevalget er der lagt vægt på ressourceforbrug, bæredygtighed samt en relation til bygningernes anvendelse som skovskole og den geografiske placering i et skovområde.

 

Marts 2020

Renoverprisen 2020

 

To af tegnestuens projekter, Skovridergården Louisenlund og Villerup Hovedgaard, er indstillet til Renoverprisen 2020. 

 

Skovridergården

Skovridergården Louisenlund ligger i Marselisborg Skov i Aarhus og består af et smukt klassicistisk stuehus med tilhørende udehuse. I dag danner anlægget ikke længere rammer omkring skovriderhvervet, men omkring et moderne familieliv. 

Renoveringen har i stor grad taget udgangspunkt i at skabe tættere forbindelse med de smukke omgivelser uden at ændre på bygningernes mere lukkede historiske rammer. Stuehusets nye plandisponering danner en lang akse fra gavl til gavl med lange kig til haven igennem to stramme cedertræslistebeklædte karnapper, placeret i fodsporet af nyere tilbygninger. Med store glaspartier og niveufri udgang skaber de tæt kontakt til omgivelserne. Den stråtækte stald- og ladebygning er ligeledes åbnet op ved at tilføje en ny tømmerkonstruktion i douglas gran, som tolkning af den historiske ladekonstruktion. 

Bygningerne ombygget med respekt og i forlængelse af datidens gedigne byggetraditioner. Både inde og ude er nye elementer, overflader og detaljer af træ, natursten, metal og beton stemningsskabende i samspil og kontrast til de gamle fyldningsdøre, genbrugte mursten og de omlagte granitbelægninger. Ombygningen og istandsættelsen har bragt bygningerne op til nutiden og bevarer dem for fremtiden, med respekt for de bærende bevaringsværdige værdier som stedet besidder.

Se og læs mere om projektet på Renoverprisens hjemmeside:

https://renover.dk/projekt/skovridergaarden-louisenlund/

 

Villerup Hovedgård

Det historiske gårdanlæg Villerup Hovedgaard, placeret mellem Lønstrup og Hjørring, danner i dag omdrejningspunkt for stedets pileproduktion. Anlægget, den gamle bindingsværklade og sidelængerne er transformeret til opdaterede produktionslokaler, hvor stedets værdier er blevet sikret og gårdens omdrejningspunkt - pileproduktionen - er blevet synlig. 

Bindingsværksladens facader er bevaret og sikret med ny indvendig stål- og tømmerkonstruktion. De to flettehaller er dels blevet sikret konstruktivt og opdateret med nye indvendige overflader, hvor pilen som karaktergivende byggemateriale, ude som facadeelement og inde som interiørløsning, giver bygningerne en æstetisk helhed. Den flotte pikstensbelagte gårdsplads udgør sammen med det nye gennemgående, galvaniserede pandepladetag og flettehallernes nye pilefacader en rolig og sammenhængende helhed.

Projektet er et eksempel på hvordan der kan skabes sammenhængskraft mellem bygningernes fysiske udtryk og stedets funktion, og hvordan nyt og gammelt komplementerer hinanden, formidler stedets historie og tilføjer nye lag. 
 

Se og læs mere om projektet på Renoverprisens hjemmeside:

https://renover.dk/projekt/villerup-hovedgaard/

Marts 2020

Hvordan ser fremtidens kirke ud?

E+N Arkitektur har deltaget i konkurrencen om at opføre en ny kirke i Hvinningdal ved Silkeborg. Det blev desværre ikke til en sejr i denne omgang. Alligevel har vi lyst til at fortælle lidt om de tanker som ligger bag vores bidrag og som vi mener er nogle af de ingredienser, der skal til for at skabe fremtidens kirke. 

Vores forslag tager afsæt i den middelalderlige tradition, som en kulmination på det landskabelige træk med et markant bygningsværk på toppen af bakken – et landmark som identitetsskaber og omdrejningspunkt for lokalområdet. Der trækkes referencer til de historiske domkirker, hvor en sammensætning af saddeltagsbygninger over tid har frembragt en rig og varieret arkitektur, som formidler det funktionelle hierarki og de sammenhængende, opadstræbende rumligheder. Vores vision er således at skabe en kirke hvor fortiden får lov at tale, nutiden kan leve og fremtiden kan udvikles.

 

Den multifunktionelle kirke
Programmet for den nye kirke i Hvinningdal lægger sig i strømmen på de sidste 10-15 års udvikling i kirkelivet. Behovet viser sig ved en større mangfoldighed i gudstjenester og kirkerummets anvendelse end blot den traditionelle højmesse. Dette store spænd af aktiviteter sætter krav til et fleksibelt og foranderligt kirkerum som også kan imødekomme nye behov i fremtiden. Udover at bygge i gedigne materialer med langtidsholdbar byggeteknik, er det her kirkens robusthed ligger – at kunne forblive relevant som rammen om kirkelivet de næste 100 år.

Derfor foreslås en kirke der forener det multifunktionelle kirkerum med det arkitektonisk helstøbte. Et åbent kirkerum der kan tilpasses det enkelte arrangement ved rumlige sammenlægninger og adskillelser samt ved en let og fleksibel indretning - vel at mærke uden konsekvenser for den rumlige sammenhængskraft.   

 

Fællesskabet
Det centrale emne i forslaget er fællesskab. Den kristne kirke opstår nemlig, når forsamlingen af sognets menighed finder sted. Kirken er menighedens hus – et sted for forsamling, hvor høj som lav mødes omkring det kristne fællesskab.

Vi mener at kirken skal samle menigheden. Derfor giver vores forslag et bud på hvordan udformningen af kirkerummet kan understøtte fællesskabet, som uanset størrelse – med og uden konfirmandlokaler, opleves som én arkitektonisk og rumlig helhed, under en sammenhængende konstruktion. Kirken er således formgivet indefra og ud med fællesskabet som omdrejningspunkt.  

 

Marts 2020

Nye studerende

Siden starten af februar har vi haft fornøjelsen af disse fire unge mennesker fra hhv. Arkitektskolen Aarhus og Via University College, som alle bidrager i udviklingen af tegnestuens projekter dette forår. Ud over at være en del af de forskellige projektteams gennemgår de fire et onboarding-program på E+N Academy hvor de bl.a. får indsigt i tegnestuens 60 årige historie, vores teori, metoder og tilgang til arbejdet med den arkitektoniske kulturarv samt nybyggeri i historiske miljøer.

Velkommen til E+N Arkitektur, (fra venstre) Julie (stud. ark.), Simon (stud. ark.), Magnus (stud. konst.) og Anne-Sophie (stud. ark.)!

Marts 2020

Corona beredskabet på plads: Projekterne fortsætter i trygge rammer

Vi har på tegnestuen igangsat en plan for håndtering af myndighedernes seneste anvisninger. Vi ønsker at bidrage bedst muligt til samfundsindsatsen om at reducere smittespredningen og samtidig opretholde projekternes fremdrift. 

Vi har etableret smitteopdeling i interne grupper med reduceret tilstedeværelse på tegnestuen, mens vi har oprettet et større antal hjemmearbejdspladser. Vores projektledere har intensiveret planlægningsindsatsen på sagerne, så vi bedst mulig kan tilpasse de skiftende omstændigheder. Vores medarbejdere har indstillet sig på en mere omskiftelig og fleksibel arbejdsdag: Vi forventer dermed at fastholde et arbejdsniveau tæt på normalen, da vi i forvejen praktiserer hjemmearbejdspladser som en integreret del af vores dagligdag.

For at støtte op om reduktion af smitterisiko vil vi konvertere alle eksterne møder til Skype- og telefonmøder, foreløbigt frem til d. 29. marts. Også det har vi i forvejen god erfaring med.

Vi vil tilpasse os omstændighederne løbende og gøre os umage med at holde tæt kontakt til vores kunder og samarbejdspartnere. 

Telefoner og mails er fortsat åbne, pas godt på hinanden.

Marts 2020

1. Spadestik på DGNB Guld Byggeri

Sidste uge deltog vi sammen med Pluskontoret i markeringen af 1. spadestik på knapt 8000m² kontorbyggeri i Skejby. Bygherreren fra NCC Property Development adm. direktør Ole Faurby og en af husets lejere fra Energi Danmark adm. direktør Jørgen Holm Westergaard hjalp hinanden med at sætte byggeriet i gang i strålende solskin. Omega Company House certificeres til DGNB guld og kommer til at huse en række større virksomheder der deler faciliteter som kantine, møderum og omklædning. Byggeriet står klar til indflytning i maj 2021.

Februar 2020

Rømerhus-bog

Tegnestuen har skrevet og lanceret en bog om det omfattende arbejde med restaureringen af Rømerhus.
Bogen rummer både indføring i byområdets historie, kunstværket i Bestseller-butikken og ikke mindst en lang række billeder af det endelige resultat.

Bogen kan købes hos Boghandleren Kristian F. Møller, eventuelle særforespørgsler kan også rettes til tegnestuen: info@EplusN.dk

Rømerhus modtog både national og international hæder, som vinder af både "The Award for Structural Transformation" og "Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2018", foruden nomineringer til Renoverprisen 2018.

Januar 2020

Godt nytår!

2019 har igen været et spændende år for tegnestuen. Som sidste år har det på de ydre linier været kendetegnet af stor synlighed og anerkendelse omkring tegnestuens faglighed og realiserede projekter. På de indre linier er der gennemført nogle afgørende skridt af tegnestuens langsigtede strategi for organisationsudvikling. Vi er klar til at tage imod det nye årti! Tegnestuen har i årets løb varetaget spændende opgaver for både nye og eksisterende bygherrer rundt omkring i Danmark, der alle er gennemført i høj kvalitet. I år har vi udvidet aktivitetsområdet til Grønland, hvor en række nye projekter er under udvikling. Herudover er der udviklet en række målrettede salgsprojekter og relationer, der peger fremad i de kommende år. I år har tegnestuen modtaget anerkendelse med tildelingen af Hjørring Kommunes arkitekturpris for projektet på Villerup Hovedgård samt fået rosende omtale i Kolding Kommune for projektet Villa Fode på Fjordvej i Kolding.

Vi har i årets løb arbejdet videre med organisationsudviklingen bygget op omkring de 3 teams - E,+ og N - som fagligt og forretningsmæssigt stiller skarpt på tegnestuens spidskompetencer. I år har vi fuldført tre væsentlige skridt, som peger langt frem i det nye årti: På team E tiltrådte co-leder Lise Breum Knakkergaard som partner i juli måned og har med sin høje faglighed allerede bidraget til at fortsætte tegnestuens fokus på udvikling af kulturarvsprojekter. På det overordnede plan har teamleder for Team N – Thomas Friis – suppleret direktionen for at understøtte tegnestuens ambition om at både tegnestuens ledelse og projekter drives i en tæt kombination af erfaring og høj faglighed. Suppleringen af direktionen har givet anledning til en styrkelse og intensivering af organisationsudviklingen i årets løb. Som en direkte effekt af dette arbejde har tegnestuen i år gennemført et strategisk opkøb af virksomheden SPOT architecture ApS, som vil supplere både ledelsen, tegnestuens nybygningsfaglighed på Team N og tegnestuens generelle udvikling i de kommende år. Ambitionen er en fælles vækststrategi i kvalitet, faglighed og projekter. 1. oktober 2019 flyttede Andreas, Allan, Torben og Jostein ind i Rømerhus og supplererede tegnestuens kompetencer ift. både netværk, projektledelse, visualisering og 3D projektering af projekter i høj kvalitet.

Vi ser med andre ord virkelig frem til det nye årti, som vi har store ambitioner for. Vi vil fortsat insistere på, at der i alle projekter arbejdes intensivt med at fastholde det positive samarbejde og skabe kvalitet i projekterne frem for alt.
Vi holder reception fredag 31/1-2019, fra kl 16.00 i tegnestuens lokaler på toppen af Rømerhus, som et festligt startskud på de nye muligheder for tegnestuen.

Håber at se så mange som muligt.
Godt nytår!