Oktober 2020

E+N Arkitektur udarbejder helhedsplanen for Skovskolen på Eldrupgård

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger fra projektet de kommende uger. Anden temahistorie handler om den centrale gårdsplads.

 

 

Gårdspladsen

Gårdspladsen er omdrejningspunktet for livet på Skovskolen - det er hjertet i anlægget. Som en central del af projektet aktiveres og opgraderes det centrale gårdrum og bygningerne omkring det. Der tilføjes en fjerde længe - en ny ”lade” - som slutter gårdrummet igen. De eksisterende bygninger opgraderes med åbne og tilgængelige facadepartier, så den visuelle og fysiske sammenhæng på tværs forstærkes. De eksisterende lindetræer i midten af pladsen definerer en naturlig opholdszone og fastholder pladsens grønne karakter mens gårdspladsens åbne hjørner sikrer varierende kig til de grønne omgivelser.  

 

Nyfortolkning af lade til undervisning

De nye supplerende undervisningsfaciliteter indrettes i en ny bygning som den fjerde længe i anlægget mod nord. Med sit volumen og sin formmæssige karakter som en nyfortolket lade indrammes gårdspladsen og der bygges videre på det aksefaste gårdanlæg.

”Laden” bliver rammen om den nye undervisningstype på Skovskolen og foruden fire fleksible undervisningslokaler rummer bygningen blandt andet grupperum og multisal. Samtidig vil ”laden” kunne bruges til udadvendte aktiviteter, fællesarrangementer, konferencer mv. hvor de fire rum lægges sammen. Bygningen er disponeret med to gennemgående porte, som skaber kontakt mellem gårdspladsen og friarealet, samt kollegietårnene mod nord. Det udvendige overdækkede gang- og opholdsforløb mod gårdrummet giver en god sammenhæng mellem ude og inde og bidrager til en aktiv gårdsplads. På modsatte facade giver store glaspartier panoramaudsigt mod det grønne - skov og kollegietårne og i gavlen mod ankomstpladsen sikrer portåbninger indkig til aktiviteterne i multisalen. 

 

Ankomsten

Den nye ankomstsituation etableres ved disponering af nye længebygninger, indeholdende administration og fælleshus, omkring et gårdrum øst for den centrale gårdsplads. Ankomstrummet ligger i forlængelse af anlæggets tværgående akse og bygningerne orienteres herefter. Fra ankomstpladsen er der både kig mod den centrale gårdsplads, kollegietårnene og aktivitetspladsen mod nordøst. Ankomstpladsen giver således det overblik, man har brug for, som nyankommen til stedet. Det eksisterende egetræ plantet i år 2000 bliver et naturligt omdrejningspunkt og opholdssted på pladsen og med det udbredte materialevalg i træ slås stedets karakter an som et grønt kraftcenter for arbejdet med skov og natur. Træet er en stikling fra Kongeegen ved Jægerspris.

Den nye administration etableres i en to-etagers længebygning, parallelt forskudt og sammenbygget med den eksisterende stenlade. Der etableres en stor åbning i stenladens østgavl, som giver adgang til skovskolens reception og information. I modsatte gavl er der en tilsvarende åbning som skaber kontakt mellem ankomst og den centrale gårdsplads. Det nye fælleshus for eleverne placeres ligeledes som et længehus i overgangen med ankomstpladsen og kollegiebygningerne mod nord. Bygningernes facader mod ankomstpladsen udformes i lette og transparente materialer, så livet inde og ude flettes tæt sammen.