September 2020

E+N Arkitektur udarbejder helhedsplanen for Skovskolen på Eldrupgård.

 

Helhedsplanen for den fremtidige Skovskole på Eldrupgård omfatter mange delprojekter der rummer særlige pointer og vi vil uddybe vores arbejde gennem en serie af fortællinger fra projektet de kommende uger. Første temahistorie handler om hovedgrebet.

 

Nye bygninger i anlæg og skov

Den overordnede intention med helhedsplanen er at skabe optimale rammer for Skovens og Naturens Uddannelsescenter på Eldrupgård. Helhedsplanen sikrer de særegne landskabelige træk og den nære kontakt til omgivelserne. Det historiske anlægs kvaliteter videreføres og suppleres med funktioner, som sikrer skolens udvikling med et skarpt fokus på bæredygtigt byggeri. Hovedidéen i forslaget er at forny og udvide det aksefaste anlæg med nye længer som supplerer de eksisterende undervisningsfaciliteter og giver nye rammer for skolens administration. Nord for anlægget etableres nye kollegiebygninger, der i udformning og materialevalg indskriver sig som en del af skoven.

 

Gårdspladsen

Først og fremmest placeres en ny undervisningsbygning som den fjerde længe i anlægget mod nord, en ”lade”-bygning, som afslutter og indrammer anlæggets centrale gårdsplads. Gårdspladsen forankres hermed som Skovskolens omdrejningspunkt. Ved at åbne eksisterende facader mod gårdspladsen, skabes et aktivt rum med forbindelseslinjer mellem bygningerne samt gode opholdsmuligheder.

 

 

Ankomstpladsen

Dernæst udformes en ny ankomstplads øst for anlægget ved placering af en ny administrationsbygning i forlængelse af den oprindelige stenlade, samt endnu en ny længebygning forskudt for undervisningsbygningen mod nord. Sammen danner disse bygninger rammen om ankomstpladsen og med tydelig hovedindgang i stenladen skabes der nærhed mellem ankomsten og stedets personale.

 

 

Tårne i skovbrynet

I skovbrynet mod nord, placeres 7 skovtårne med kollegieværelser med fællesfaciliteter i henholdsvis fire og fem etager. Nye træer etableres foran og mellem tårnene således at bygningerne falder naturligt ind blandt skovens træer og følger det kuperede terræn. Nogle tårne afsluttes ved trækronerne og trækronerne iscenesættes ved varierende kig. Andre tårne rager op over trækronerne og skaber varierede kig henover skov, åben land og skovskolens bebyggelse. Kollegiebygningernes fodaftryk på naturgrunden begrænses til et minimum og sikrer, at der fortsat er lys og luft i anlægget og kig til de landskabelige omgivelser.

 

 

Grøn arkitektur med lokal forankring

Med udgangspunkt i historien, stedet og omgivelserne udføres helhedsplanens nye bygninger i træ. Projektets intention er at udfolde bæredygtighedsaspektet indenfor moderne byggeri med både traditionelle længehuse og mere eksperimenterende punkthuse i træ.
Træ som gennemgående materiale skaber sammenhæng med anlæggets eksisterende træbygninger og i materialevalget er der lagt vægt på ressourceforbrug, bæredygtighed samt en relation til bygningernes anvendelse som skovskole og den geografiske placering i et skovområde.