Juni 2018

Eksisterende personer i nye roller

Som et led i den fortsatte udvikling af tegnestuens teamstruktur og ledelse har tegnestuen udpeget nye personer til at bistå ledelsen i den daglige drift og den faglige udvikling. Team E arbejder med kulturarv, Team N stiller skarpt på infill og nybyggeri, og Team + binder eksisterende og nyt sammen ved at rendyrke byggeteknik, materialer og konstruktion.

Ny co-leder på team E

Lise Breum Knakkergaard indtræder 1/6-2018 i rollen som Co-leader på team E, og vil fremadrettet sammen med Teamleder Jesper Back varetage den overordnede udvikling af tegnestuens vækstende portefølje af kulturarvsopgaver rundt omkring i hele landet. Teamlederne har det overordnede ansvar for at varetage salg, udvikling og kvalitetssikring af team E´s projekter. De bistås af teamets øvrige partnere og medarbejdere i den daglige drift af sagerne. Lise har stor erfaring med udvikling af kulturopgaver og tegnestuens metoder. Hun har været tilknyttet tegnestuen både i sin studietid som praktikant og studieansat. Herefter igen som restaureringsarkitekt efter en periode på andre tegnestuer i byen. Hun vil i fremtiden særligt tage vare på den fortsatte udvikling af tegnestuens metode og faglighed i forbindelse med teamets projekter. 

 

Christina Ahrens indtræder i rollen som tegnestuekoordinator 1/6-2018.

For at styrke koordineringen mellem de forskellige teams opgaver og driften af tegnestuens dagligdag har tegnestuen samlet en række funktioner i en rolle som ”tegnestuekoordinator”. Målet er at styrke sammenhængen mellem økonomi og planlægning samt kontakten til den daglige drift for på den måde at højne kvaliteten af projekterne.  Det er intentionen at koordinatorrollen bliver en samlende støttefunktion for tegnestuen, partnere, teamledere og medarbejdere. Christina vil således komme til at udgøre et dagligt bindeled mellem medarbejdere og den overordnede styring. Christina har været ansat på tegnestuen siden 2006, og har gennem arbejdet med en lang række projekter siden da oparbejdet en stor erfaring med tegnestuens metoder og alle processer i et projekts forløb. De kan nu implementeres direkte i hele tegnestuens produktion.